Zwrot

Formularz zwrotu/reklamacji

Pobierz plik

O czym należy pamiętać przy zwrocie towaru:

 1. Do paczki należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu lub wysłać go na adres biuro@coffeesite.pl

 2. Paczkę i zwracany produkt należy odpowiednio zabezpieczyć, koszt zwrotu pokrywa klient we własnym zakresie.

 3. W przypadku zwrotu całego zamówienia korekta dokumentu sprzedaży zostanie pomniejszona o koszty logistyczne - w przypadku gdy w zamówieniu została uwzględniona darmowa dostawa, korekta dokumentu sprzedaży będzie pomniejszona o faktyczne koszty logistyczne poniesione przy wysyłce pierwotnego zamówienia.

Warunki odstąpienia od umowy

Zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego coffeesite.pl klient ma prawo do odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji, jak poniżej:

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 lit d. poniżej.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Konsumenta wobec Sprzedawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta):                                                                                                                                                                                                                                                            a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;                                                                                                                                                                                                                             b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;                                                    c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;                                                                              d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:                                                                                                                                                                                                                              a. Umowę uważa się za niezawartą.                                                                                                                                                                                                                    b. Konsument zobowiązany jest do odesłania Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, a także jego cech i funkcjonowania, na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.                                                                         c. Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w pkt d. poniżej.                                                                                                                                                                                                                                                                      d. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Nadto, jeżeli Konsument wybrał inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku zwrotu całego zamówienia korekta dokumentu sprzedaży zostanie pomniejszona o koszty logistyczne - w przypadku gdy w zamówieniu została uwzględniona darmowa dostawa, korekta dokumentu sprzedaży będzie pomniejszona o faktyczne koszty logistyczne poniesione przy wysyłce pierwotnego zamówienia.   e. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.                                                                            f. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.                                                                                                                                                                                  g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.

§ 11. Reklamacja i gwarancja

 1. Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, chyba, że w opisie Produktu w Sklepie wyraźnie zaznaczono, że jest inaczej.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi za wady zawarte w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać wraz z dowodem zakupu na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu. Co do zasady Sprzedawca udziela gwarancji na ekspresy i młynki. Czas gwarancji wynosi 12 m-cy od dostarczenia Towaru – w przypadku Przedsiębiorców i 24 m-ce od dostarczenia Towaru – w przypadku Konsumentów.
 9. Nie podlegają naprawom gwarancyjnym uszkodzenia i niezgodności w pracy urządzenia powstałe na skutek:                                                                                       a. niewłaściwego transportu,                                                                                                                                                                                                                               b. niezgodnej z instrukcją konserwacji (w tym awarie powstałe na skutek zakamienienia urządzenia),                                                                                                   c. niezgodnej z instrukcją eksploatacji,                                                                                                                                                                                                               d. wszelkich samowolnych zmian w konstrukcji urządzenia.

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php , http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:                a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.                              b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.                                                                                                                                                                                                                 c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Wymiana

W celu wymiany produktu w ciągu 14 dni od daty odbioru bardzo prosimy o kontakt mailowy biuro@coffeesite.pl, telefoniczny 22 230 21 40 lub na naszej stronie w zakładce kontakt.